• ΔΕΥ - ΠΑΡ: 09:00 - 18:00 / ΣΑΒ: 09:00 - 17:00 - ΚΥΡ: Κλειστά
 • Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 355, ΧΑΛΑΝΔΡΙ
 • +30 210 65 33 968

Όροι Και Προϋποθέσεις

ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ

Με το μισθωτήριο συμβόλαιο, η ANDELI MOTOTOURING (η οποία θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «Εκμισθώτρια») εκμισθώνει στον υπογράφοντα «Μισθωτή» τη «Μοτοσυκλέτα» που αναγράφεται στο συμβόλαιο σε αρίστη κατάσταση και απαλλαγμένη από κάθε πραγματικό ή νομικό ελάττωμα. Ο Μισθωτής ελέγχει προσεχτικά τη «Μοτοσυκλέτα», και αφού τη βρει της απολύτου αρεσκείας του την παραλαμβάνει ανεπιφύλακτα.

1. ΧΡΗΣΗ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ:

Η Εκμισθώτρια εκμισθώνει στο Μισθωτή μοτοσυκλέτα την οποία έχει στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της, προκειμένου ο Μισθωτής να τη χρησιμοποιήσει αποκλειστικά για ιδιωτικό του σκοπό.

Η διάρκεια της μίσθωσης είναι ορισμένη. Κατά την λήξη της διάρκειας και σε συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα, ο Μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει την «Μοτοσυκλέτα» στην Εκμισθώτρια στην έδρα της, διαφορετικά υποχρεούται να αποζημιώσει την Εκμισθώτρια για κάθε θετική και αποθετική ζημία της. Οποιαδήποτε τροποποίηση του παραπάνω χρόνου και τόπου παράδοσης μπορεί να γίνει αποκλειστικά και μόνο εγγράφως εάν συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις, ήτοι:

α) οποιαδήποτε έγγραφη προειδοποίηση του Μισθωτή προς την Εκμισθώτρια τουλάχιστον πριν 48 ώρες από τη λήξη της παραπάνω διάρκειας,

β) έγγραφη συναίνεση-αποδοχή της Εκμισθώτριας

γ) εφ΄ όσον ο Μισθωτής θα προκαταβάλει την επί πλέον χρέωση που θα συμφωνηθεί και

δ) σε περίπτωση ατυχήματος του Μισθωτή.

Σε περίπτωση καθυστέρησης της παράδοσης της «Μοτοσυκλέτας» από τον Μισθωτή πλέον της συμφωνηθείσας ώρας, ο Μισθωτής επιβαρύνεται επί πλέον με το ποσό των €4,00 (Κατηγορίες 1-4) ή €8,00 (Κατηγορίες 5-10) για κάθε ώρα καθυστέρησης. Καθυστέρηση πλέον των 2 (δύο) ωρών χρεώνεται ως επιπλέον μέρα ενοικίασης.

2. ΕΓΓΥΗΣΗ:

Γίνεται αμοιβαία αποδεκτή η καταβολή εγγύησης, όχι μόνο της εκπληρώσεως αλλά και της προσήκουσας εκπληρώσεως εκάστου των όρων του παρόντος χωριστά αλλά και στο σύνολό τους. Το ποσό της εγγύησης θα παραμείνει στα χέρια της Εκμισθώτριας και θα επιστραφεί ατόκως στο Μισθωτή κατά τη λήξη της μισθώσεως και την προσήκουσα παράδοση και παραλαβή της «Μοτοσυκλέτας» και εφ όσον βέβαια δεν καταπέσει η εγγύηση υπέρ αυτής, πράγμα το οποίο κατά ρητή συμφωνία θα λάβει χώρα στην περίπτωση κατά την οποία δεν εκπληρωθεί προσηκόντως εκ μέρους του Μισθωτού έστω και ένας των όρων του παρόντος. Όλοι οι όροι θεωρούνται από τα μέρη ως σπουδαίοι και ουσιώδεις και υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα γίνει γραπτώς προηγουμένως αποτίμηση και εκτίμηση από επαγγελματία των τυχόν ζημιών και φθορών της «Μοτοσυκλέτας» για τις οποίες ευθύνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και τη σχετική νομοθεσία ο Μισθωτής για να διαπιστωθεί από την Εκμισθώτρια ότι η «Μοτοσυκλέτα» βρίσκεται κατά την παράδοσή της στην ίδια κατάσταση με αυτή που βρισκόταν κατά την παραλαβή της από τον Μισθωτή.

3. ΜΙΣΘΩΜΑ:

Το μίσθωμα της ανωτέρω «Μοτοσυκλέτας» θεωρείται δίκαιο και ανάλογο της χρήσης για την οποία προορίζεται, ανταποκρίνεται πλήρως προς την μισθωτική αξία της και προκαταβάλλεται. Το ανωτέρω μίσθωμα δεν περιλαμβάνει οποιοδήποτε ποσό ή δαπάνη που δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν και τα οποία επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τον Μισθωτή. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στο μίσθωμα δεν περιλαμβάνονται: αντικατάσταση εξαρτημάτων λόγω κακής χρήσης, επισκευή ζημιών ή/και φθορών, πρόστιμα από παραβάσεις του Κ.Ο.Κ., έξοδα καυσίμων, ολική αντικατάσταση ή/και μερική επισκευή ελαστικών, απώλεια ή/και ζημιά κλειδιών, λουκέτων, κρανών, και οποιαδήποτε άλλη απώλεια ή/και ζημιά εξαρτημάτων ή/και αξεσουάρ, τα οποία δεν καλύπτονται από την επιλεχθείσα ασφαλιστική εταιρεία. Σε αυτή την περίπτωση ο Μισθωτής θα πρέπει να τα αντικαταστήσει με ίσης αξίας η να καταβάλλει αντίστοιχα το τρέχον αντίτιμο τους.

Ο Μισθωτής βαρύνεται επίσης με την καταβολή προς την Εκμισθώτρια οποιουδήποτε ποσού τυχόν υποχρεωθεί να καταβάλει προς οποιονδήποτε η Εκμισθώτρια και που την υποχρεώνει η ισχύουσα νομοθεσία, καθώς επίσης και οποιοδήποτε πρόστιμο που τυχόν επιβληθεί στην Εκμισθώτρια και που προέρχεται από καταχρηστική, αντισυμβατική ή παράνομη συμπεριφορά του Μισθωτή, ανάγονται όμως στον χρόνο της μίσθωσης, ακόμη και αν η Εκμισθώτρια λάβει γνώση για αυτό μετά την λήξη της μίσθωσης και την παράδοση της εν λόγω αναφερομένης «Μοτοσυκλέτα».

Στις παραπάνω περιπτώσεις, θα μπορεί να γίνεται η χρέωση στην πιστωτική κάρτα του Μισθωτή, ακόμα και αν δεν υπάρχει η «φυσική παρουσία» της κάρτας αυτής και του Μισθωτή, οπότε και η Εκμισθώτρια θα αναγράψει τα αρχικά S.O.F. (signature on file) στο δελτίο χρέωσης στην θέση υπογραφής του κάτοχου της κάρτας και Μισθωτή και στην συνέχεια θα αποστείλει στο κάτοχο της κάρτας και Μισθωτή το αντίγραφο που προορίζεται γι αυτόν με συμπληρωμένο το ποσό της χρέωσης στην ταχυδρομική διεύθυνση που αναγράφεται στο συμβόλαιο ενοικίασης της Μοτοσυκλέτας. Προκειμένου να εξοφληθεί το συγκεκριμένο δελτίο χρέωσης από την Τράπεζα, πρέπει να συνοδεύεται από το δελτίο ενοικίασης της Μοτοσυκλέτας, το τιμολόγιο επισκευής ζημιών καθώς επίσης και το αντίγραφο της συναίνεσης του κατόχου της πιστωτικής κάρτας.

Το παραπάνω μίσθωμα συμφωνείται για την περίπτωση που διανυθούν συνολικά μέχρι 250χλμ (Κατηγορία 4) ημερησίως ή 300χλμ (Κατηγορίες 5-10). Για τις Κατηγορίες 1-3 δεν υπάρχει περιορισμός χιλιομέτρων. Τα διανυθέντα χιλιόμετρα προκύπτουν από τις ενδείξεις του χιλιομετρητή από την παραλαβή της από τον Μισθωτή μέχρι την επιστροφή της στην Εκμισθώτρια και παραλαβή της από αυτήν. Σε περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρω ορίου χιλιομέτρων από τον Μισθωτή, ο τελευταίος θα καταβάλλει στην Εκμισθώτρια πρόσθετο τέλος μισθώματος €0,15 (Κατηγορία 4), €0,20 (Κατηγορία 5), €0,25 (Κατηγορίες 6-8), €0,30 (Κατηγορία 9) ή €0,35 (Κατηγορία 10) ανά χιλιόμετρο διανυθέν πέραν του ορίου από την εν λόγω «Μοτοσυκλέτα».

Ο προσδιορισμός των διανυθέντων χιλιομέτρων θα γίνεται ταυτόχρονα με την επιστροφή της «Μοτοσυκλέτας», οπότε θα γίνεται ο ενδεικνυόμενος έλεγχος και η σχετική εκκαθάριση. Στην περίπτωση που προκύψει υπέρβαση των διανυθέντων χιλιομέτρων, ο Μισθωτής υποχρεούται να εξοφλήσει την επί πλέον χρέωση ταυτόχρονα με την η εκκαθάριση με τους ως άνω προτεινόμενους εναλλακτικούς τρόπους.

Απαγορεύεται η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο επέμβαση στη λειτουργία του χιλιομετρικού συστήματος (κοντέρ) ή/και η επιδιόρθωσή του. Σε περίπτωση παράβασης του όρου αυτού από τον Μισθωτή, η Εκμισθώτρια έχει το δικαίωμα να προσδιορίσει τα χιλιόμετρα με ελεύθερη κρίση της, που θα είναι υποχρεωτική για τον Μισθωτή. Σε αυτή την περίπτωση θα καταβάλλει το αντίστοιχο τίμημα με βάση την χιλιομετρική απόσταση που έχει εκτιμηθεί.

4. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ:

 • Καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης και δη από την παράδοση της «Μοτοσυκλέτας» στον Μισθωτή μέχρι και την επιστροφή της και παραλαβή της από την Εκμισθώτρια, απαγορεύεται να οδηγεί τη «Μοτοσυκλέτα» οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο πλην του Μισθωτή.
 • Απαγορεύεται στον Μισθωτή και απόλυτα οποιαδήποτε μηχανική, τεχνική ή οπτική μεταβολή της «Μοτοσυκλέτας» καθώς και η μερική ή ολική υπομίσθωσή της ή με οποιονδήποτε τρόπο, με ή χωρίς αντάλλαγμα, παραχώρηση της χρήσης της σε τρίτους για το ίδιο χρονικό διάστημα της μίσθωσης η μικρότερο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Εκμισθώτριας.
 • Ο Μισθωτής υποχρεούται να επιδεικνύει την εν τοις ιδίοις επιμέλεια στην οδήγηση και χρήση της «Μοτοσυκλέτας», να ελέγχει επιμελώς τη μηχανική της κατάσταση, τη στάθμη των λαδιών και του νερού, τα λάστιχα κλπ, να επιδεικνύει κάθε επιμέλεια και να λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο για την ομαλή και κανονική λειτουργία της καθώς επίσης να ασφαλίζει τη «Μοτοσυκλέτα» με την κλειδαριά τιμονιού ή/και το ειδικό λουκέτο ασφαλείας, με τα οποία είναι εφοδιασμένη, κάθε φορά που αυτή είναι σταθμευμένη. Υποχρεούται επίσης να ενημερώνει άμεσα την Εκμισθώτρια για κάθε βλάβη ή ζημία τυχόν παρουσιαστεί στη «Μοτοσυκλέτα» κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, υποχρεούμενος σε αποκατάσταση κάθε ζημίας της Εκμισθώτριας από την καθυστερημένη ενημέρωση ή την παράλειψή της. Απαγορεύεται στον Μισθωτή καθώς και σε κάθε άλλο πρόσωπο να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε επισκευή και εν γένει επέμβαση στη «Μοτοσυκλέτα» χωρίς από προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Εκμισθώτριας.
 • Απαγορεύεται στον Μισθωτή να χρησιμοποιήσει τη «Μοτοσυκλέτα:
  • Για τη μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων έναντι κομίστρου.
  • Για τη συμμετοχή σε αγώνες ταχύτητας.
  • Για υπεκμίσθωση σε τρίτους.
  • Για τη μεταφορά ή μετακίνηση βαρέων αποσκευών ή αντικειμένων, εύφλεκτων υλικών, ρυπαρών αντικειμένων, ναρκωτικών, όπλων ή οποιωνδήποτε άλλων αντικειμένων, η κατοχή και μεταφορά των οποίων απαγορεύεται από τις ισχύουσες διατάξεις ή ενδέχεται να προκαλέσει οποιονδήποτε κίνδυνο στην ασφάλεια της «Μοτοσυκλέτας» ή των επιβαινόντων σε αυτή ή τρίτων καθώς και για τη ρυμούλκηση άλλων δίκυκλων οχημάτων.
  • Εκτός Ελλάδας χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Εκμισθώτριας.
  • Εάν ο Μισθωτής είναι υπό την επήρεια οινοπνεύματος, παραισθησιογόνων, ναρκωτικών ή άλλης οποιασδήποτε ουσίας που επηρεάζει την ικανότητα οδήγησης του. Στην περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος η ασφαλιστική εταιρεία δεν θα αποκαθιστά την οποιαδήποτε ζημία και υπεύθυνος καθ ολοκληρίαν θα είναι ο Μισθωτής.
  • Κατά παράβαση οποιωνδήποτε τροχαίων, τελωνειακών ή κάθε άλλης ισχύουσας διάταξης.
  • Χωρίς ο Μισθωτής να είναι εφοδιασμένος με κατάλληλο κράνος και διαφανή προστατευτικά όρασης., η οτιδήποτε του επιβάλλει το δίπλωμα οδήγησής του (γυαλιά όρασης κλπ).
  • Σε ακατάλληλους για οδήγηση δρόμους (π.χ. σε μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους, σε χωμάτινους δρόμους, σε δρόμους υπό κατασκευή, σε αγωνιστικές πίστες κλπ.).
  • Εκτός του πλαισίου και της δραστηριότητας για τη οποία μισθώθηκε.
  • Για τη μεταφορά προσώπων ή συνεπιβατών, την απόλυτη ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί από κακή χρήση της «Μοτοσυκλέτας» την έχει ο Μισθωτής. Στην περίπτωση κατά την οποία οδηγός είναι είτε ο εκπρόσωπος είτε επιλεγμένο από αυτόν πρόσωπο, την αποκλειστική ευθύνη για τον συνεπιβάτη θα έχει ο εκπρόσωπος της εταιρείας και εδώ Μισθωτής και ως εκ τούτου ο συνεπιβάτης δεν έχει και δεν θα διατηρεί καμία αξίωση από την Εκμισθώτρια.

5. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ:

Σε περίπτωση ατυχήματος ή οποιουδήποτε άλλου περιστατικού, ο Μισθωτής υποχρεούται αμέσως να ακολουθήσει την εξής διαδικασία:

 • Να ειδοποιήσει αμέσως την Εκμισθώτρια.
 • Να σημειώσει ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις αυτόπτων μαρτύρων καθώς και οποιουδήποτε προσώπου εμπλέκεται στα ανωτέρω περιστατικά.
 • Να μην αναγνωρίζει καμία απολύτως αξίωση τρίτων.
 • Να ειδοποιήσει την Αστυνομία.
 • Να συλλέξει οποιαδήποτε σχετική πληροφορία από κάθε τρίτο καθώς και οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο ή άλλο στοιχείο (π.χ φωτογραφίες κλπ) και να τα αποστείλει στην Εκμισθώτρια.
 • Να ειδοποιήσει και αυτός την ασφαλιστική εταιρεία που έχει ασφαλίσει τη «Μοτοσυκλέτα».

6. ΖΗΜΙΕΣ – ΚΛΟΠΗ – ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ:

Ο Μισθωτής υποχρεούται να αποκαταστήσει πλήρως κάθε ζημία που τυχόν προκληθεί στη «Μοτοσυκλέτα» από υπαιτιότητα του σε οποιοδήποτε σημείο αυτής κατά την διάρκεια της μίσθωσης από οποιαδήποτε αιτία προερχόμενη ακόμα και αν έχει καταβάλει εγγύηση για τη μίσθωση της «Μοτοσυκλέτας». Επίσης σε περίπτωση κλοπής της «Μοτοσυκλέτας» υποχρεούται να αποζημιώσει την Εκμισθώτρια με το σύνολο της εμπορικής της αξίας. 

Σε περίπτωση μη προσήκουσας παράδοσης της «Μοτοσυκλέτας» και εγκατάλειψης αυτής, ο Μισθωτής βαρύνεται με την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας της Εκμισθώτριας, για τις δαπάνες αναζήτησης και εξεύρεσης αυτής, για τις δαπάνες μετάβασης στο τόπο ευρέσεως και μεταφοράς της στην έδρα της Εκμισθώτριας, τις αμοιβές νομικών συμβούλων και δικαστικών εξόδων και σε περίπτωση μη ανευρέσεώς της ή κλοπής της στην καταβολή επί πλέον αυτών και της αγοραστικής αξίας αυτής.

Στις παραπάνω περιπτώσεις ο Μισθωτής υποχρεούται να καταβάλει ΕΠΙΠΛΕΟΝ την αποζημίωση άμεσα στην Εκμισθώτρια και ανεξάρτητα από την ασφαλιστική κάλυψη. Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρεία αποζημιώσει την Εκμισθώτρια, και κρίνει δίκαιη την αποζημίωση, η Εκμισθώτρια τότε υποχρεούται να επιστρέψει στον Μισθωτή το ποσό που αυτός έχει καταβάλει εφ΄ όσον η ζημία θα έχει καλυφθεί στο σύνολό της, διαφορετικά αν το ποσό είναι μικρότερο ο Μισθωτής θα καλύψει την διαφορά.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στο μίσθωμα δεν περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: π.χ. αντικατάσταση εξαρτημάτων λόγω κακής χρήσης, επισκευή ζημιών ή/και φθορών, πρόστιμα από παραβάσεις του Κ.Ο.Κ., έξοδα καυσίμων, ολική αντικατάσταση ή/και μερική επισκευή ελαστικών, απώλεια ή/και ζημιά κλειδιών, λουκέτων, κρανών, και οποιαδήποτε άλλη απώλεια ή/και ζημιά εξαρτημάτων ή/και αξεσουάρ, τα οποία δεν καλύπτονται από την επιλεχθείσα ασφαλιστική εταιρεία. Σε αυτή την περίπτωση ο Μισθωτής θα πρέπει να τα αντικαταστήσει με ίσης αξίας η να καταβάλλει αντίστοιχα το τρέχον αντίτιμο τους.

7. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ:

Η Εκμισθώτρια παρέχει απλή ασφάλεια αστικής ευθύνης (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές έναντι τρίτων) για τις κατηγορίες 1-4 συν ασφάλεια κλοπής για τις κατηγορίες 5-10. Η ασφαλιστική κάλυψη εξειδικεύεται στο αντίστοιχο για τη μίσθια «Μοτοσυκλέτα» ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αντίγραφο του οποίου παραδόθηκε στον Μισθωτή.

Δικαιούχος σε κάθε περίπτωση του ασφαλίσματος σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου ορίζεται η Εκμισθώτρια καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, πλην των τυχόν καλυπτομένων κινδύνων θανάτου, ολικής ανικανότητας, μερικής ανικανότητας και νοσηλείας, όπου δικαιούχος του αντιστοιχούντος ασφαλίσματος ορίζεται ο Μισθωτής, η οποία και θα αποδίδει τούτο στα νομιμοποιούμενα σχετικώς φυσικά πρόσωπα.

Ο Μισθωτής βαρύνεται με ολόκληρο το κόστος αποκατάστασης ζημιών είτε στη μίσθια «Μοτοσυκλέτα» είτε προς τρίτους από αιτίες για τις οποίες υπήρξε υπαίτιος ο Μισθωτής και (σωρευτικώς) δεν υπήρχε υποχρέωση ασφαλιστικής κάλυψης από πλευράς Εκμισθώτριας σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.

Γίνεται ιδιαίτερη μνεία ότι στην ασφαλιστική κάλυψη δεν συμπεριλαμβάνονται οι ζημιές από τρομοκρατικές ενέργειες και ο Μισθωτής είναι υποχρεωμένος κατ’ αυτό τον τρόπο να μην συμμετέχει σε οποιεσδήποτε εκδηλώσεις και να λαμβάνει τα μέτρα του προκειμένου να προστατεύει και να διατηρήσει στην κατάσταση που παρέλαβε την Μοτοσυκλέτα.

Επίσης στην περίπτωση που ο Μισθωτής επιθυμεί να δηλώσει δεύτερο οδηγό, θα πρέπει να δηλώσει το όνομα του και τα πλήρη στοιχεία του καθώς και να καταθέσει αντίγραφο της άδειας οδήγησης του. Ο δεύτερος οδηγός θα πρέπει να υπογράφει σχετική δήλωση, η οποία να δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση του σχετικού συμφωνητικού και των όρων του και ότι έχει τις ίδιες ακριβώς υποχρεώσεις με τον Μισθωτή έναντι της Εκμισθώτριας.

8. ΚΑΥΣΙΜΑ:

Το κόστος καυσίμων επιβαρύνει αποκλειστικά τον Μισθωτή. Ο τελευταίος είναι υποχρεωμένος κατά την παράδοση της «Μοτοσυκλέτας» στην Εκμισθώτρια να έχει εφοδιάσει το ρεζερβουάρ της «Μοτοσυκλέτας» με το αντίστοιχο περιεχόμενο καυσίμου που περιείχε όταν την παρέλαβε. Σε αντίθετη περίπτωση επιβαρύνεται με το ποσό του καταναλωθέντος καυσίμου.

9. ΤΡΟΧΑΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ:

Ο Μισθωτής ευθύνεται εξ ολοκλήρου έναντι των αρμοδίων Αρχών για οποιαδήποτε τροχαία παράβαση τυχόν προκαλέσει. Σε αυτή την περίπτωση οποιοδήποτε πρόστιμο ή ποινή επιβληθεί επιβαρύνει και αφορά αποκλειστικά τον Μισθωτή χωρίς η Εκμισθώτρια να φέρει καμία απολύτως ευθύνη.

10. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ:

Η Εκμισθώτρια ευθύνεται μόνο σε περίπτωση δόλου ή βαριάς αμέλειας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (συμπεριλαμβανομένης ελαφράς αμέλειας, τυχηρών ή ανωτέρας βίας) η Εκμισθώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη και καμία αξίωση δεν μπορεί να εγερθεί εναντίον της.

11. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:

Η Εκμισθώτρια δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση της με σχετική έγγραφη δήλωση της προς τον Μισθωτή, να υποδεικνύει οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο θα την υποκαθιστά σε όλα ανεξαιρέτως τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Εκμισθώτριας που απορρέουν από το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως μοτοσυκλέτας. Ο Μισθωτής δεν δικαιούται να εκχωρήσει κανένα από τα δικαιώματα ή υποχρεώσεις του που απορρέουν από το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως μοτοσυκλέτας σε κανένα.

12. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ – ΝΟΜΗ:

Η Μοτοσυκλέτα ανήκει καθ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης στην πλήρη κυριότητα και νομή της Εκμισθώτριας. Το παρόν είναι αποκλειστικά και μόνο Μισθωτήριο συμφωνητικό, ο δε Μισθωτής αναγνωρίζει ότι του παρέχεται η χρήση συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας και ότι δεν έχει ούτε θα αποκτήσει άλλα δικαιώματα εκτός από όσα αναγράφονται περιοριστικά στο παρόν. Απαγορεύεται στον Μισθωτή να διαθέσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο, παραχωρήσει την χρήση ή συστήσει οποιουδήποτε είδους δικαιώματα επί της «Μοτοσυκλέτας» υπέρ τρίτων. Ο Μισθωτής δεν είναι και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί εκπρόσωπος ή αντιπρόσωπος της Εκμισθώτριας.

13. ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ:

Σε οποιαδήποτε περίπτωση που ο Μισθωτής παραβιάσει οποιαδήποτε υποχρέωση του δυνάμει του παρόντος ή σε περίπτωση κατά την οποία οι πληροφορίες ή τα λοιπά στοιχεία που δήλωσε στην Εκμισθώτρια δεν είναι ακριβή ή δεν επιδεικνύει την εν τοις ιδίοις επιμέλεια στην οδήγηση, χρήση και επίβλεψη της «Μοτοσυκλέτας», η Εκμισθώτρια δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση και να απαιτήσει την πλήρη αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας της. Σε περίπτωση που η Εκμισθώτρια δεν καταγγείλει την σύμβαση, δεν στερείται του δικαιώματός της προς πλήρη αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας της ούτε ο Μισθωτής απαλλάσσεται από την υποχρέωση αυτή. Σε περίπτωση καταγγελίας του παρόντος η Εκμισθώτρια δικαιούται να ασκήσει όλα τα εκ της κυριότητας και νομής δικαιώματά της και όλα όσα η νομοθεσία της επιτρέπει από την παρούσα μίσθωση.

14. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΙΣΘΩΤΗ:

Ο Μισθωτής δικαιούται να καταγγείλει το παρόν συμφωνητικό πριν τη λήξη της συμφωνημένης διάρκειάς του υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του δυνάμει του παρόντος. Στη περίπτωση αυτή υποχρεούται να καταβάλλει στην Εκμισθώτρια ολόκληρο το συμφωνηθέν ποσό για όλη τη συμφωνημένη διάρκεια της μίσθωσης εκτός εάν συναινέσει εγγράφως για το αντίθετο η Εκμισθώτρια. Τυχόν προκαταβολές δεν επιστρέφονται.

15. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ:

Υπάρχει δικαίωμα υπαναχώρησης από την παρούσα σύμβαση και για την Εκμισθώτρια και για τον Μισθωτή για σπουδαίο λόγο, εφόσον δεν τηρούνται όλα τα παραπάνω. Πάντα όμως θα πρέπει να γίνεται εγγράφως και να κοινοποιείται στις δηλωμένες διευθύνσεις. Στην περίπτωση υπαναχώρησης του Μισθωτή χωρίς σπουδαίο λόγο, κατά την οποία η μίσθωση είχε έναρξη αλλά δεν ολοκληρώθηκε τελικά η ανωτέρω μίσθωση (η λήξη της), θα πρέπει να αποτιμάται κάθε φορά η όποια ζημιά υπάρχει και να συντάσσεται και να υπογράφεται έγγραφο αμοιβαίας δήλωσης–αποδοχής και λήξης της εν λόγω μίσθωσης. Κατά τα λοιπά ισχύει το παρόν και ότι έχει συμφωνηθεί μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων για την μίσθωση, τις υποχρεώσεις των μερών και την παράδοση της Μοτοσυκλέτας. Γίνεται ρητά αποδεκτό ότι σε αυτή την περίπτωση δεν θα επιστρέφονται χρήματα που έχουν καταβληθεί με τον οποιοδήποτε τρόπο.

16. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:

 • Όλοι οι όροι του παρόντος θεωρούνται ουσιώδεις. Το παρόν αποτελεί την πλήρη και αποκλειστική συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και υπερισχύει έναντι οποιασδήποτε άλλης αντίθετης προφορικής ή έγγραφης συμφωνίας.
 • Σιωπηρή αναμίσθωση ρητά απαγορεύεται με το παρόν.
 • Κάθε τυχόν τροποποίηση των όρων του παρόντος συμφωνητικού θα γίνεται εγγράφως και θα αποδεικνύεται εγγράφως αποκλειομένου παντός άλλου αποδεικτικού μέσου και αυτού ακόμη του όρκου.
 • Η τυχόν μη έγκαιρη ενάσκηση από την Εκμισθώτρια οποιουδήποτε δικαιώματός της, είτε μία φορά είτε κατ΄ επανάληψη, δεν σημαίνει παραίτησή της από το δικαίωμα αυτό.
 • Οποιαδήποτε γνωστοποίηση, ανακοίνωση ή κοινοποίηση σε σχέση με το παρόν θα γίνεται στις δηλωθείσες διευθύνσεις.
 • Ρητά συμφωνείται ότι για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με την παρούσα μίσθωση, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.